เริ่มเดินทาง 28 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559
1 ธันวาคม 59 - 31 มกราคม 60
เริ่มเดินทางตั่งแต่ 18 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 59 - 31 มกราคม 60
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559
1ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
5-9,12-16,18-22,19-23 ธ.ค. ท่านละ 18,900.- / 4-8,11-15,13-17,17-21,20-24 ธ.ค. ท่านละ 19,900.- / 30พ.ย.- 4 ธ.ค.,3-7,7-11,10-14,14-18,15-19,16-20 ธ.ค. ท่านละ 20,900.- / 1-5,2-6,8-12,9-13 ธ.ค. ท่านละ
30 ต.ค.- 2พ.ย.,6-9 พ.ย. ราคา 22,900.- / 13-16,20-23,27-30 พ.ย.,18-21 ธ.ค.59 ราคา 23,900.- / 4-7,11-14 ธ.ค.59,8-11,15-18,22-25 ม.ค.,29 ม.ค.-1 ก.พ.,5-8,12-15 ก.พ.,26 ก.พ.-1 มี.ค,5-8,12-15,19-22 มี.ค.60
11-15 ม.ค.60,8-12 ก.พ.60,8-12 มี.ค.60 ท่านละ 32,900.- /18-22,25-29 ม.ค.,22-26 ก.พ.,1-5,15-19 มี.ค.60 ท่านละ 33,900.- / 21-25 ธ.ค.59,4-8 ม.ค.,1-5,15-19 ก.พ. ท่านละ 34,900.- / 28 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60 (ปี