ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2 - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
007-5615
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Myanmar Airways (8M)

ไฮไลท์

  • สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า
  • สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์

แผนการเดินทาง

10.00   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

12.40   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M338 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.00   เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ (MANDALAY) เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับที่สองของพม่ารองจากนครย่างกุ้ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตามภูเขามัณฑะเลย์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีความสูง 775 ฟุต

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (GOLDEN PALACE MONESTRY) สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกฟไหมัหมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรประ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม่และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั่งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่ได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า (วันเดินทาง พระราชวังอาจมีการงดเข้าชมกระทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรม)

นำท่านชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW TEMPLE) ซึ่งครั้งหนึงเคยเป็นที่ทำการสังคานราพระไตรปีฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า "เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ได้เวลอันสมคสรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์

นำท่านเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL) เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่ตั้งอยู่บนภูเขามัณฑะเลย์ความสูง 236 เมตร และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองมัณฑะเลย์ นอกจากจุดชมวิวแล้ว ด้านบนภูเขายังมีวัด วิหาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะบูชา โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามมากที่สุด

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ มีที่มาจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งกษัตริย์พระองค์ต่างๆในช่วงเวลานั้นมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ จนไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เห็นแต่ยอดแหลมของเจดีย์ทุกพื้นที่ ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม เจดีย์บางส่วนก็ได้ทรุดโทรมและพังทลายลงมาตามกาลเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

นำท่านชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLO TEMPLE) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทฐ ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่งและ ได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิยฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ .ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม

จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหะ (MANUHAR) หรือชาวไทยนิยมเรียกในชื่อ “พระอึดอัด” ตามประวัติได้เล่าว่าพระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์พุกาม ได้ทรงทำสงครามกับอาณาจักรสุธรรมวดี เมืองหลวงของมอญและได้รับชัยชนะ จึงทรงกวาดต้อนกษัตริย์แห่งสุธรรมวดีคือพระเจ้ามนูหะมาจองจำในเมืองพุกาม โดยไม่ให้อิสระอะไรมากนัก ต่อมาพระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาติให้พระเจ้ามนูหะสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งคือวัดมนูหะแห่งนี้ พระองค์จึงทรงระบายความคับแค้นพระทัยผ่านการสร้างวัดโดยทรงสร้างให้พระประธานปางขัดสมาธิในวิหารมีขนาดใหญ่จนพระอังสา (ไหล่) ของพระพุทธรูปชิดติดกับผนังทั้งสองข้างและมีลักษณะอึดอัด ก่อนจะถูกประหารชีวิตในที่สุด

นำท่านชม วัดอานันดา (ANANDA TEMPLE) เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ำเอกของพุทธศิลปัสกุลช่างพุกาม" เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุด ที่รู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก

นำท่านชม วิหารธรรมมายันจี (DHAMAYANGYI TEMPLE) วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ เป็นวัดในเมืองพุกาม เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู ผู้เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดาคือพระเจ้าอลองสิธูและพระเชษฐา จึงเชื่อกันว่าทรงสร้างวัดอันใหญ่โตนี้เพื่อลดทอนบาปของพระองค์

นำท่านชม พระอาทิตย์ตกดิน และทะเลเจดีย์ ที่ วัดชเวสันดอว์ (SHWESANDAW TEMPLE) เจดีย์นี้เป็นจุดขึ้นชมทะเลเจดีย์ที่สวยสุดอีกห่งหนึ่งของเมืองพุกาม โดยเฉพาะการขึ้นชมที่ชั้น 5 เจดีย์นี้เป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีชุดระเบียงห้าขั้น ด้านบนมีเจดีย์ ทรงกระบอก ซึ่งมีร่มประดับด้วยเพชรพลอย เจดีย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า อโนร ธา

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ **การแสดงขึ้นอยู่กับทางร้านอาหารเป็นผู้กำหนด หากไม่มีการแสดงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดทดแทนรายการ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงร้านอาหารที่ไม่มีโชว์โดยอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย**

ที่พัก REGENCY BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดของพม่า และยังเป็น เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชข์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาฌาจักรพุกาม นำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหาร

นำท่านชม วิหารสัพพัญญู (THATPYANYUT) วัดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นอนุสาวรีย์ในเขตโบราณคดีพุกาม เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึง"ความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นนวัตกรรมของยุคพุกาม หลังจากนั้นนำท่านชมสิ้นค้าพื้นเมืองร้านเครื่องเขินของชาวเมียนมาร์ และร้านเครื่องนุ่มห่มที่เป็นเอกของเมียนมาร์อย่างผ้าถุงลายอูดายา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมปุระ (AMARABURA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็น ได้จากเหล่าวัดอารามและเจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบ 1 ตัวเมือง นำท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง (U BEN BIDGE) สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

04.00   นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า "พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม" ที่พระเจ้ากรุงยะ ไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะ ไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ ในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิยฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบาระเบียงเจดีย์ยังมี โบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1

เช้า   บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

09.20   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M337 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.40   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
08 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 16,990 บาท 2,500 บาท 15,990 บาท 0
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 15,990 บาท 2,500 บาท 15,990 บาท 0
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 10,990 บาท 2,500 บาท 10,990 บาท 0
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 11,990 บาท 2,500 บาท 11,990 บาท 0
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 15,990 บาท 2,500 บาท 14,990 บาท 2 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,990 บาท
รหัส 007-5615 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2
ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Myanmar Airways (8M)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=2140

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/007-5615.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา