ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
061-8004
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66- มี.ค.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Lucky Air (8L)

ไฮไลท์

  • เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ 
  • สระมังกรดำ - ช่องแคบเสือกระโจนเมืองโบราณแชงกรีล่า
  • เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - อุทยานน้ำหยก

แผนการเดินทาง

18.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินลัคกี้แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.55 น.  ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky air เที่ยวบินที่ 8L802

23.50 น.  ถึง สนามบินฉางซุ่ย นครคุนหมิงมณฑลยูนนาน มีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "นครใบไม้ผลิ" แหล่ง

เกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขาและแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 1)

นำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน (The Golden Temple Park,Jindian park) ตำหนักทองจินเตี้ยนตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง สร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ยขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้าง 6.2 เมตร และเป็นตำหนักเพียงแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาที่สร้างด้วยทองเหลืองที่มีน้ำหนักถึง 380 ตัน นับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่สุดของจีน จึงนับว่าที่นี่คือวิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน  หลังจากนั้นนำท่านไป สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) เป็นสวนน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลอวินหนัน(ยูนนาน) ทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้ำตกแห่งนี้ใช้เวลาสร้าง 3 ปี มีความกว้างกว่า 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตร ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบ 2 แห่ง ถึงแม้จะเป็นการสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่ก็ดูสวยงามอลังการเหมือนธรรมชาติ ส่วนด้านล่างของน้ำตกเป็นทะเลสาบที่มีทางเดินพาดยาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวสวยๆได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor’center ก็จะเห็นวิวทะเลสาบในวงกว้างเหนือน้ำตกได้อย่างสวยงาม ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นไฮไลท์สำคัญของนักท่องเที่ยวมากๆ
นอกจากนี้ยังมีบริเวณรอบๆสวนน้ำตกและทะเลสาบมีที่ให้เดินเล่นพักผ่อนและถ่ายรูปสวยๆโดยมีตึกสูงประกอบด้านหลังได้อย่างงดงาม ความสวยงามของน้ำตกคุนหมิงทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิงที่ทุกคนมาเที่ยวแล้วต้องประทับใจ ห้ามพลาด!!!

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975เมตร นำท่านชมเมือง โบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจ้า

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)                                                                                                   

นำท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิม (วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย) ตามตำนานเล่าว่าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทาง ทหารมิให้รุกรานเข้าเเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่ นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ของเมืองต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้เจดีย์สามองค์ตั้งอยู่ภายในวัด ฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งในอดีตเป็นวัดหลวงของเจ้าผู้ปกครองเมืองต้าหลี่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายในคราวที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

พาท่านไปถ่ายรูปณ ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้

จากนั้นเดินทางต่อไปที่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองโบราณแชงกรีล่า (Shangri La) หรือเดิมมีชื่อว่า เมืองจงเตี้ยน เทศมณฑลในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบต ตี๋ชิ่ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีชนชาติส่วนน้อย 25 ชนชาติ เมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต ชาวบ้านเรียกเกลทัง รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์ ถนนดินกลายเป็นถนนปูด้วยหินกรวด ตอนเย็นจะมีการแสดงพื้นบ้านของชาวทิเบตที่จัตุรัสใหญ่ ด้านหลังเมืองเก่าจะมองเห็น กงล้อมนต์สีทอง สูง 23 เมตร ผู้คนนิยมไปหมุนวนเพื่อให้บทสวดนั้นกังวานไปถึงสรวงสวรรค์

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 7)                                                                                                     

จากนั้นนำท่านสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน หรือ วัดกุ้ยหัว เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่า ไปทางเหนือไปประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่ 18 ในสมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ของกรุงลาซา ที่ธิเบต มาไว้ในวัดนี้ มีลักษณะหลังคาเป็นสีทองเหลืองอร่าม สถาปัตยกรรมดั้งเดิมงดงามมาก จนกลายเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในแถบนี้ โดยในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน ภายในประกอบด้วย วิหารใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกับดอกบัวแปดกลีบเป็นสถานที่เก็บสมบัติมากมายรวมทั้งพระคัมภีร์ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองคำ ตะเกียงทอง ฯลฯ ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ให้ท่านพักผ่อนระหว่างเดินทาง เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ชาบูปลาแซลมอนพร้อมผักสด (มื้อที่ 9)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 10)                                                                                                                    

จากนั้นทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) **หากกระเช้าใหญ่ปิดทำการ จะเปลี่ยน ให้นั่งกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ Jade Dragon Snow Mountain สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับของโลก ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี่เจียง และยังถือเป็นภูเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ดีที่สุดแห่ง­หนึ่งในประเทศจีนภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร สามารถขึ้นกระเช้าเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อย่างทั่วถึ­งแต่ด้วยสภาพอากาศและความสูงอาจทำให้บางท่านเกิดโรคแพ้ความสูง­ แนะนำอย่าเดินหรือวิ่งเร็วจนเกินไป จากนั้นนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้

จากนั้นนำท่านชมโชว์  IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก  จางอวี้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต ***หมายเหตุ โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งไม่มีหลังคา อากาศอาจจะร้อน ทางเข้าจะมีแจกหมวกท่านละ 1 ใบนะคะ หยิบฟรี!!!! หากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน*ไป๋สุ่ยเหอ*(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) เป็นหุบเขาที่อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านชมธารน้ำขาวหรือน้ำตกไป๋สุ่ย ธารน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาวหลดหลั่นลามางดงามดุจจำลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน

จากนั้นพาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองคุนหมิง D8790 (16.50-20.09) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม. นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 13)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)   ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นท่านสู่ วัดหยวนทงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า "หยวนทง" จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปที่ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี และเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ หลังจากนั้นแวะถ่ายรูป เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Old Town) ในเมืองคุณหมิง เป็นเมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน มีหลากหลายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีน ซึ่งส่วนกลาง ลานอเนกประสงค์ มีเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู้นั้น ก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบตอีกด้วย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูเห็ดไก่ดำ พร้อมน้ำจิ้มสุกี้ (มื้อที่ 14)

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงเพื่อทำการเช็คอินกับสายการบินลัคกี้ แอร์ไลน์ 

17.55 น.  ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Airline เที่ยวบินที่ 8L801
19.45 น.  ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6726,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
รหัส 061-8004 ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66- มี.ค.67
เดินทางโดย Lucky Air (8L)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=3335

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/061-8004.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา