ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ นอร์มังดี

จำนวนการเข้าขม 4 ครั้ง
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ นอร์มังดี - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
007-8071
วันที่เดินทาง
ก.พ.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Singapore Airlines (SQ)

ไฮไลท์

  • เยือน "มหานครปารีส" เมืองสุดแสนโรแมนติก
  • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เช็คอินมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ 1 วัน

แผนการเดินทาง

06.30    นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

09.40    ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)  เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05    เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

13.55    นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)เที่ยวบินที่ SQ332 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.55    เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีเหนือ นําท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedral Notre-Dame de Rouen)   ได้ชื่อว่าเป็น มหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  และเคยครองอันดับสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ทำให้มหาวิหารแห่งรูอ็องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งฝรั่งเศส ในปี 1840  มหาวิหารแห่งรูอ็อง มีชื่อเสียงที่โดดเด่นอีกอย่างคือเป็นแบบวาดภาพของ โกลด มอแน จิตรกรสไตล์อิมเพชรรั่นนิสท์ ซึ่งเน้นการวาดภาพเดียวกันแต่ต่างเวลา โดยได้วาดภาพของมหาวิหารแห่งรูอ็องไว้ถึง 40 กว่าภาพ หลังจากนั้นนําท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) ที่มีความเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16 ที่มีลวดลายการออกแบบที่สวยงามและในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (Deauville) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริม ทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 8 เป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยังเป็น เมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลาย ครั้ง ทั้งยังเป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Gucci, Dior, Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ นอกจากนั้นภายในเมืองยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อ และแหล่งความบันเทิงต่างๆมากมาย อีกทั้งทุกๆปี รัฐบาลยังสนับสนุนการท่องเที่ยวของเมืองโดวิลล์ด้วยการจัดงานกิจกรรมเกือบทุกเดือน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนที่เมืองนี้เพิ่มขึ้นทุกปีๆ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โด่งดังของเมืองโดวิลล์คือบรรยากาศของที่พักต่างๆ ในเมือง ซึ่งเป็นอาคารทรงร่วมสมัยที่ยังได้รับการดูแลและตกแต่งอย่างดีเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศริม ชายหาดเมืองโดวิลล์ แคว้นนอร์ม็องดี ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศสุดหรูและทันสมัยที่สุดในฝรั่งเศส และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โด่งดังของเมืองโดวิลล์คือบรรยากาศของที่พักต่างๆ ในเมือง ซึ่งเป็นอาคารทรงร่วมสมัยที่ยังได้รับการดูแลและตกแต่งอย่างดีเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับท็อปลิสต์ของผู้มาเยือนประเทศฝรั่งเศส สิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างแคว้นนอร์มังดี ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี โดดเด่นอยู่บนเกาะหินขนาดเล็ก ท่ามกลางสันดอนทรายอันกว้างใหญ่ที่บางครั้งกระแสน้ำอันทรงพลังระหว่างนอร์มังดีและบริตตานี ก็ทำให้มหาวิหารแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำกว้างใหญ่สะท้อนเป็นเงาฉายความงดงามแปลกตายิ่งขึ้นกว่าเดิม

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (3)

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่ากลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจากระดับนํ้าทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร นำท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง ปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลอม็อง (Le Mans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามตั้งอยู่ในหุบเขาลัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองนี้ขึ้นชื่อที่สุดจากงานแข่งรถที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนั้นมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายและขึ้นชื่อเรื่องงานแกะสลักหินที่วิจิตรบรรจง

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอก  เมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักครั้งในชีวิต ระหว่างทางท่าน จะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และ บ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่น ใจ ตลอดสองข้างทางจนถึงกรุงปารีส นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นรวมถึงยัง เป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีตนำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของ โบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ ขลัง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่สำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขายของที่ระลึก

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้าง

นำท่านเดินทางสู่ ทรอกาเดโร (Trocadero) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้  อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส บริเวณจุดชมวิว ทรอกาเดโร

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส จากนั้นอิสระให้ได้เพลิดเพลินกับแห่งช้อปปิ้งชื่อดัง ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  เป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทั้งร้านอาหารและขนมสุดหรู

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว

นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)   นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์(Opera Ganier) เปิดให้บริการครั้ง

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้คำแนะนำการเดินทางไปยังที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เช้า   บริการอาหารเช้าแบบ Boxset (8)

หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

10.40  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)  เที่ยวบินที่ SQ335 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.15  เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

07.05  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)  เที่ยวบินที่ SQ706 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.35  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
16 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 6769,990 บาท15,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
69,990 บาท
รหัส 007-8071 ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ นอร์มังดี
ราคาเริ่มต้น 69,990 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย Singapore Airlines (SQ)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=3678

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/007-8071.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา