ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง

จำนวนการเข้าขม 11 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
098-7122
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
HONG KONG AIRLINE (HX)

ไฮไลท์

 • จุดชมวิววิคตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน-Avenue of Star-Symphony of Lights
 • วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งมงก๊ก

แผนการเดินทาง

00.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

03.20 น.   ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX762 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.05 น  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok

23.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

02.00 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX780 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.55 น  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวที่สนามบิน

08.00 น.  นำท่านนั่งรถปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่า สะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง เป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง เชื่อมเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน สร้างเสร็จในปี 1997 ตัวสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สูง 206 เมตร ช่วงกลางยาว 1,377 เมตร กว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะให้เห็นวิวอันสวยงาม ต้องมาทางรถยนต์เท่านั้น เป็นจุดชมวิวที่สองข้างทางสวยงามมาก สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกง กับเกาะลันเตา เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

นำท่านสู่จุดชมวิววิคตอเรีย วิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิคตอเรีย และเกาลูน จากนั้นเที่ยวชมหาดทรายรีพลัสเบย์ Repulse Bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการและขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมที่ถนนอเวนิวออฟเดอะสตาร์ Avenue of Star ตั้งอยู่บนฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม ในบริเวณริมน้ำของท่าเรือวิคตอเรีย มีเส้นทางเดินเล่นยาวกว่า 440 เมตร ที่แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชม ซึ่งจะเห็นทั้งรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆ ทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” และยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศฮ่องกงซึ่งจะมีวิวพาโนรามาที่งดงามโดยรอบของท่าเรือวิคตอเรีย Victoria Harbour

จากนั้นชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโต้กันตาม จังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การ แสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

เช้า   รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชน  จำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ

นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ

เยี่ยม และนำท่านแวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนที่ร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว

นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง  และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงก์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เลือกซื้อเพิ่ม
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รวมรถรับส่ง 4,300.- บาท (10 ท่านขึ้นไป กรณีที่มีจองไม่ถึง ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนรถรับส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ขึ้นอยู่กับจำนวน และความเหมาะสม) หัวหน้าทัวร์จะไปส่งช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว และอยู่จนถึงดูพลุไฟ

นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านฮ่องฮำฮ่องกง ถูกสร้างขึ้นถูประมาณ 150 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ทุกท่านจะได้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา และขอพรด้านเงินทอง เงินก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต ซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในนามเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ซึ่งเป็นที่เชื่อรู้จักและนับถือกันมากสำหรับคนฮ่องกงและคนไทย

และนำท่านเดินทางสู่ย่านมงก๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า เหมาะสำหรับนักช้อปที่ต้องการจะหาเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และสินค้าต่างๆ มากมาย

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

***อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย ไม่มีบริการอาหาร***

ให้เวลาในการเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งแบรนด์เนมอย่างเต็มที่ สอบถามการเดินทางได้จากไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก

หรือเลือกไปช้อปปิ้งในย่านต่างๆ ได้แก่ ย่านหว่านไฉเป็นถนนคนเดินของชาวฮ่องกง ย่านคอสเวย์เบย์ ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรูของฮ่องกงที่มีห้างใหญ่ๆ มากมาย ย่านเซ็นทรัลเป็นอีกย่านของเกาะฮ่องกงที่มีสินค้าแบรนด์เนมเยอะมาก ซิตี้เกทเอาท์เล็ทซึ่งทั้งตึกขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

16.55 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX765 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

18.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่สนามบินฮ่องกง

22.55 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

18.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่สนามบินฮ่องกง

23.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

01.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6714,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6714,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6713,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 6713,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) ถ้าบางโรงแรมไม่มีเตียงเสริมท่านจะต้องพักเดี่ยวเพิ่ม
 •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่านั้น
 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 2,000 บาท*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ ความล่าช้าและเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เป็นต้น
 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด
 6. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักใช้จ่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
รหัส 098-7122 ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย HONG KONG AIRLINE (HX)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=3975

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/098-7122.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา