ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
007-8130
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Vietnam Airlines (VN)

ไฮไลท์

  • ตะลุยเวียดนามกลาง เช็คอินแลนด์มาร์ค ล่องเรือกระด้ง
  • เช็คอินเมืองคัสตาร์ด “ฮอยอัน” เมืองมรดกโลก
  • สนุกสุดมันส์กับการ “ล่องเรือกระด้ง”

แผนการเดินทาง

02.00  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

05.05  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN628

06.45  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

นำท่านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

นำท่านแวะถ่ายรูปที่ Apec Park เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน สวนเอเปค สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่ง เมืองดานัง บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ำฮัน มีพื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์"

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานตา มาริน่า (SON TRA MARINA) เป็นคาเฟ่ที่มีความเหมือนกันกับ ซานโตรินี ที่ประเทศกรีซ กลุ่มอาคารสีขาว รูปทรงแปลกตาตัดกับสีฟ้าและวิวของทะเลของเมืองดานัง เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเช็คอินของเมืองดานังที่ต้องมาเยือน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคัสตาร์ด เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม ระหว่างทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัวทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขาที่ใช้แกะสลัก ซึ่งนำมาจากภูเขาลูกเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์หินอ่อนแกะสลักก็มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม องค์เทพที่่นับถือของชาวจีนเป็นหลัก รูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องประดับชิ้นเล็ก ๆ

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หมายเหตุ: ไม่รวมค่าทิปคนพ่ายเรือ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองดานัง นำท่านชมสิ้นค้าร้านผ้าไหม

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านชมสินค้า ร้านหยกอัญมณี หลังจากนั้นอิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองดานัง *นักท่องเที่ยวทั้ง Option A และ B นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ กรณีที่นักท่องเที่ยวประสงค์ไม่รวมรับประทานอาหาร จะไม่สามารถคืนเงินส่วนหนึ่งส่วนใดได้เนื่องจากทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้าน และ/หรือ เมนูในกรณีที่ร้านปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ*

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

นำท่านเดินทางสู่ สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY เป็นสวนสาธารณะเล็กๆของ DANANG GOLDEN BAY HOTEL ตั้งอยู่บนถนน Lê Văn Duyệt ใกล้กับเชิงสะพานถ่วนเฟื๊อก บริเวณนี้มีโมเดลสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งของดานัง

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์สีชมพู โบสถ์คริสต์สชมพู หรือ โบสถ์ลูกไก่ โบสถ์สีชมพูสดใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 สมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในประเทศเวียดนาม นำท่านชมสิ้นค้าร้านไข่มุก

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น 

เย็น   บริหารอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม Banh My

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.00  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมืองประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ VN629

21.40  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 24 จอง
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 22 จอง
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 15 จอง
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
30 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 0
31 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 0
04 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
06 ก.พ. 67 - 09 ก.พ. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 30 จอง
07 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
09 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 12,990 บาท 3,000 บาท 12,990 บาท 30 จอง
10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 0
11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 12,990 บาท 3,000 บาท 12,990 บาท 0
13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 0
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 0
21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 0
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 0
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 12,990 บาท 3,000 บาท 12,990 บาท 30 จอง
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 12,990 บาท 3,000 บาท 12,990 บาท 30 จอง
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 0
05 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 30 จอง
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 0
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 30 จอง
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 18 จอง
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 1 จอง
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 30 จอง
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 11,990 บาท 3,000 บาท 11,990 บาท 0
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 0
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 9,990 บาท 3,000 บาท 9,990 บาท 7 จอง
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 10,990 บาท 3,000 บาท 10,990 บาท 30 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท
รหัส 007-8130 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 9,990 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย Vietnam Airlines (VN)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=4588

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/007-8130.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา