ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO - บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
089-7847
วันที่เดินทาง
เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า
 • วัดคินคะคุจิ-เมืองนาโกย่า-งานประดับฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ
 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ
 • ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ-เมืองนาโกย่า-ย่านซากาเอะ
 • เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ
 • ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ

แผนการเดินทาง

20.30 น.                  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

01.15 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.10 ชั่วโมง

08.40 น.            คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบันเมืองโอซาก้า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วย กําแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทําให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงทำให้เมืองเกียวโตแห่งนี้ มีสถานที่สำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมากมาย

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu-dera) หรือ “วัดน้ำใส” เป็นวัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเสาไม้จำนวนร้อยกว่าต้น สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงามพร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการค้าที่ถือว่าฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซื้อ เลือกดูของตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งอุตสาหกรรม และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม เป็นงานจัดแสดงไฟที่หลายคนตั้งตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานแตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค่ำคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ทั้งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส แม่น้ำ ทุ่งหญ้า รวมถึงยังมีการประดับไฟบนน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาวอย่างตื่นตาตื่นใจ จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ (Sakae) ย่านการค้าแห่งใหญ่ และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ให้ได้เลือกสรรมากมาย

เย็น                   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                 COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

**พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมีบ้านทรงแบบ “กัชโชสึคุริ” เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช”  มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี ค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง หลังจากนั้นนำท่านสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใน จ.กิฟุ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และธารน้ำใสจำนวนมาก

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ จากนั้นให้ท่านเดินเล่นต่อ ณ ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งบ้านเรือน ร้านค้า คาเฟ่ และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมี วัด ศาลเจ้า สะพาน และตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พาท่านเดินผ่าน สะพานนาคาบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และหมู่บ้านแบบดั้งเดิมอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นให้ท่าน ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ด้านนอก) ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านสู่เมือง ฮิดะ ฟุรุคาวะ (Hida Furukawa) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองทาคายาม่า ที่เรารู้จักกันดี เพราะเป็นเมืองที่มีบ้านญี่ปุ่นในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” แต่ที่เมืองเมืองฟุรุคาวะนั้นจะค่อนข้างเงียบสงบกว่ามากๆ เพราะด้วยความที่มีนักท่องเที่ยวไม่มาก ทำให้ทั้งเมืองอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นที่ดั้งเดิม ด้วยความที่บ้านเรือนที่วางตัวอยู่อย่างสวยงาม และสงบเงียบ ทำให้ที่นี่ได้เป็นหนึ่งในโลเคชั่นต้นแบบของ ภาพยนตร์อนิเมะชื่อดัง เรื่อง Your Name หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ ไฮไลท์ที่เราจะพามาชมนั้น นอกจากบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายดั้งเดิมญี่ปุ่นแล้ว คือ “ปลาคาร์ป” สุดน่ารักกว่าพันตัว ที่ว่ายกันไปทั่วเมืองนั่นเอง โดยในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ชาวเมืองฟุรุคาวะจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าปลาคาร์ปน้อยๆ เหล่านี้ เพราะไม่ว่าไปทางไหน ก็จะเห็นเจ้าปลาคาร์ปว่ายน้ำอยู่ตามคูระบายน้ำในทุกๆ ที่เลย ทำให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองเล็กๆ แหล่งนี้เลยทีเดียวจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองนาโกย่า อีกครั้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ (Sakae) ย่านการค้าแห่งใหญ่ และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ให้ได้เลือกสรรมากมาย

ที่พัก                 COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

**พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต อีกครั้ง จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านสู่เมืองอาราชิยาม่า เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ (Sagano Torokko Train) เป็นรถไฟที่วิ่งบนเส้นทางสำหรับชมวิวยอดนิยมในเกียวโต โดยใช้รถไฟเครื่องจักรไอน้ำแบบเก่ารุ่นคลาสสิค วิ่งในบริเวณอาราชิยาม่า คู่ขนานไปกับแม่น้ำโฮซุกาวะ เป็นระยะทางกว่า 7.3 กิโลเมตร โดยสองข้างทางจะเห็นวิวภูเขา และแม่น้ำ ผ่านหุบเขา นอกจากจะมานั่งรถไฟแล้ว ยังมีแลนด์มาร์คอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น เดินเล่นในบรรยากาศเมือเก่า หรือจะช้อป และชิมขนมท้องถิ่นต่างๆมากมาย นำท่านสู่ “ป่าไผ่อาราชิยาม่า” โดยที่ตลอดเส้นทางทั้งสองข้างนั้น ถูกขนาบด้วยป่าไผ่ ให้ความร่มรื่นเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลังวัดเทนริวจิ รวมทั้งแม่น้ำโฮซูกาวะ และให้ทุกท่านสามารถเก็บภาพที่ริมแม่น้ำบริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดหากได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศดีที่เหมาะแก่การพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบันเมืองโอซาก้า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย และอิสระ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขน และลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ “ทาโกยากิ” อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง

เย็น                   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                 HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

**พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

*** อิสระท่องเที่ยว หรือให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ)

- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน (Universal Studios Japan) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถามราคา) ได้อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซนอื่นๆ อีกมากมาย “Universal Studios Japan” หรือเรียกสั้นๆ ว่า USJ เป็นสวนสนุกระดับโลกที่ห้ามพลาด เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2001 และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 ล้านคน สำหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ทำให้สวนสนุกมีความหลากหลาย และพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย 1. SUPER NINTENDO WORLD สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในตำนาน ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทาง จะมีมินิเกมสำหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหาร และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER จากภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด “แฮรรี่พอตเตอร์” พื้นที่อันงดงามที่สร้างโลกแห่งเรื่องราว Harry Potter ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้งปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และรถจักรไอน้ำ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย ช้อปปิ้งสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบ้านของ เอลโม่ สนูปปี้ คิตตี้ และเหล่าตัวละครน่ารักอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า 6. New York บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่สำคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินไปกับการสำรวจแหล่งกำเนิดของความบันเทิงไปกับการเดินเล่นไปตามถนน และตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ทำให้บริเวณนี้มีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมืองท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโก้ที่มีชีวิตชีวา ลิ้มลองรสชาติของซานฟรานซิสโก้ด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้นคืนชีพด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์ แม่น้ำที่พิศวง และลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในตำนาน ด้วยความน่าสะพรึงของฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity สำรวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่าง และไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล 10. Water World ชมการแสดงทางน้ำที่โลดโผนสมจริง จนทำให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสุดสนุก

- ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้

- ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขน และลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ “ทาโกยากิ” อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย ***

ที่พัก                 HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

**พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ...

09.55 น.            ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง

14.20 น.            คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
09 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 6738,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดเฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปไกด์ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ ... ของการเดินทาง
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
38,919 บาท
รหัส 089-7847 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO
ราคาเริ่มต้น 38,919 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://puretravel888.com/tour.php?tour_id=5142

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/093/089-7847.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506
โทร 094-851-9541 ,089-692-2655
LINE ID @puretravel
อีเมล puretravel888@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพียว ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07506

ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา